Politica de confidențialitate și de securitate

a prelucrării datelor cu caracter personal


  În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – RGPD sau Regulamentul, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea principiilor menţionate în continuare.

Scopul

  • Furnizare servicii ingrijire varstnici

  Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu responsabilitate prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenţa şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal

  Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform prevederilor Regulamentului;

  Scopul şi limitarea determinată de scop: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

  Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele ASOCIATIEI PHOENIX CARE HOME date cu caracter personal au prevăzut în contractul individual de muncă şi în “fişa postului” o clauză explicită de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Consimţământul persoanei vizate: În anumite situaţii, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Regulament, prelucrarea poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimtământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare; în celelalte situaţii se va efectua prelucrarea, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale legislaţiei în vigoare;

  Informarea: Persoanele vizate sunt informate în mod explicit, prin mijloace online şi offline, cu privire la faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal în scopul realizării serviciilor

  Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost încălcate;

  Transferul de date:ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME nu transferă date cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege;

  Crearea de profil: ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME nu creează profiluri ale utilizatorilor sau vizitatorilor website-ului. În cazul studiilor de marketing, este solicitat acordul neechivoc al persoanelor vizate.

  Exactitatea: are nevoie de sprijinul clienţilor săi în furnizarea datelor pentru furnizarea serviciilor de asistenta sociala, însă exactitatea acestor date depinde de calitatea informaţiilor livrate de persoanele vizate şi/ sau de partenerii contractuali; Identificarea: Pentru soluţionarea solicitărilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal adresate ASOCIATIEI PHOENIX CARE HOME persoana vizată trebuie să facă dovada ca este benificiar al serviciilor de asistenta sociala;

  Stocarea: ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME stochează datele cu caracter personal pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pentru conformarea la prevederile legale în vigoare;

  Securitatea: ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control, evaluare şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

2. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

  În conformitate cu principiile Regulamentului şi a legislaţiei în vigoare, ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME are obligaţia de a prelucra cu responsabilitate datele personale care îi sunt furnizate.

3. Drepturile persoanei vizatel

  În conformitate cu prevederile Regulamentului, persoana vizată are următoarele drepturi:

  • dreptul de a obţine , la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate, iar dacă datele sunt prelucrate de ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME persoanei în cauză i se garantează dreptul de a avea acces la aceste date;

  • dreptul de a obţine , la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul;

  • dreptul de a obţine , la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform Regulamentului, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

  • dreptul de a se opune şi de a restricţiona în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

  • dreptul la portabilitatea datelor, adică primirea datelor personale, la cerere, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

4. Responsabilul cu protecţia datelor

  În conformitate cu prevederile Regulamentului, ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME a numit responsabilul cu protecţia datelor la nivelul organizaţiei şi oferă mai multe posibilităţi de comunicare şi informare referitoare la Regulament, respectiv: e-mail: asociatiaphoenixcarehome@yahoo.com , telefon: +40 722 320 247.

5. Securitatea datelor cu caracter personal

  În conformitate cu prevederile Regulamentului, ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME depune eforturi constante, pe deoparte, pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător şi reducerea/ eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate şi, pe de altă parte, pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare.

6. Gestionarea riscurilor

  În ceea ce priveşte riscurile ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

7. Încălcarea securităţii datelor

  Încălcarea securităţii datelor va fi comunicată de ASOCIATIA PHOENIX CARE HOME în termenele stabilite de Regulament, fără întârzieri nejustificate, tuturor părţilor implicate aşa cum sunt acestea indicate de Regulament. Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contact: Adresa: Bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti; Web: www.dataprotection.ro.

  Politica de securitate pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor salariaţilor ASOCIATIEI PHOENIX CARE HOME”.

  CLICK AICI pentru a descărca formularul de furnizare a datelor cu caracter personal al Asociatiei Phoenix Care Home.